PRETPARK WERK vir Suid Afrikaners, in AMERIKA, Gratis Kaartjie Voorsien

Werk Oorsee se doelwit is om werksplasings te bewerkstellig wat jong volwassenes sal toelaat om waardevolle lewensondervinding op te doen, asook Amerikaanse werkgewers sal voorsien van hardwerkende entoesiastiese personeel.

Deur deeglike evaluering van elke applikant se ondervinding en belangstellings, poog ons om suksesvolle kandidate in poste te plaas wat geskik is vir beide die kandidaat en die werkgewer. Elke kandidaat het genoegsame toegang to hulpbronne, nie net om hulle voor te berei vir hul aankoms in die VSA nie, maar ook om 'n realistiese indruk te verkry van die werksomgewing wat op hulle wag.

Ons beleid is een van eerlikheid en deursigtigheid, in al ons onderhandelinge. Ons gevestigde ondersteuningsnetwerk, gee rekrute en hul families die gerusstelling, dat hoe vêr hulle ookal van die huis af is, ons altyd bereid is om hulp te verleen indien dit nodig is. Ons onderhoudvoerders is landswyd gebasseer om onderhoude te voer en rekrute te evalueer. Ons onderhoud lokale is landswyd versprei deur die hele SA, om applikante die kans te bied om 'n in-persoon onderhoud by te woon, waar naby hy of sy ookal mag woon.

Ons glo dat 'n goeie infrastruktuur nodig is om die bes moontlike ondersteuning en diens te kan lewer. Ons strewe aanhoudend om die deeglikheid van ons program te verbeter, ons stelsels te vereenvoudig, wat uituindelik tot almal se voordeel tel.

Ons bestuur ons besigheid binne die regulasies van die Suid Afrikaanse en Amerikaanse wette en pas wedersydse regverdigheid toe in al ons onderhandilinge. Ons waardeer terugvoering van beide ons SA rekrute, die Amerikaanse werkgewers, asook die Amerikaanse owerhede en poog om verskille te verminder, deur 'n duidelike kommunikasie kanaal daar te stel, waardeur die beste belange van alle partye gerealiseer kan word.

Ons proaktiewe benadering die afgelope 16 jaar, het vir ons die fondasie gelê, om te groei en ons lang termyn teenwoordigheid in die wereldmark te verseker.